Persatuan Amerika Arizona Asia » Arizona, Asia, Kepulauan Pasifik, budaya, perpaduan, pendidikan, imigresen, pekerjaan, kesihatan, perkhidmatan manusia, hak sivil, jangkauan, kemanusiaan

header Masthead

Undang-undang Kecil

2015 Update

OLEH - UNDANG-UNDANG AAAA - ARIZONA ASIA AMERICAN PERSATUAN

Penyata Misi: The Arizona Asia American Persatuan hendaklah meningkatkan perpaduan dan mengeratkan hubungan antara rakyat Amerika Asia dan masyarakat umum dan hendaklah memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepelbagaian budaya dan hendaklah menangani isu-isu berkaitan.

PERKARA I -General

Seksyen 1. Nama dan Lokasi

Nama organisasi adalah aaaa itu - Persatuan Amerika Arizona Asia, selepas ini dirujuk sebagai Persatuan. Pejabat utama Persatuan hendaklah terletak di Maricopa County, Arizona, tetapi mesyuarat ahli-ahli dan pengarah boleh diadakan di tempat-tempat tersebut dalam Negeri Arizona sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah.

Seksyen 2. Tujuan dan Objektif

Persatuan ini hendaklah dikendalikan sebagai perbadanan bukan untung di bawah undang-undang Negeri Arizona, untuk tujuan kebajikan dan pendidikan. Persatuan hendaklah:

(1) membantu dan membantu Amerika Asia dalam masa yang diperlukan;

(b) berusaha untuk penubuhan negara Asia Amerika Persatuan; dan

(c) memupuk, menggalakkan dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik di kalangan rakyat semua kaum melalui budaya, sosial, aktiviti pendidikan dan lain-lain.

PERKARA II - AHLI

Seksyen 1. Keahlian

Keahlian dalam Persatuan ini adalah terbuka kepada mana-mana orang, tanpa mengira kewarganegaraan, bangsa, agama, jantina, kewarganegaraan atau negara asal.

Seksyen 2. Ahli

Seorang ahli hendaklah bermakna seseorang yang semasa dalam keanggotaan dius kepada Persatuan. Tahun keahlian dan yuran hendaklah dijalankan dari Jun 1 mana-mana tahun melalui Mei 31 tahun berikutnya.

Seksyen 3. Keahlian Jumlah

Keahlian Persatuan ini hendaklah terhad dalam bilangan.

Seksyen 4. Hak dan Kewajipan Ahli

Ahli hendaklah mempunyai hak-hak dan kewajipan yang berikut:

(1) mengundi untuk memilih pengarah;

(b) menyumbang kepada surat berita Persatuan;

(c) menghadiri mesyuarat 'pengarah pasir mesyuarat' ahli; dan

(d) berkomunikasi kepada pengarah idea tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti Persatuan.

Seksyen 5. Ahli Kehormat

Ahli kehormat hendaklah seorang yang begitu yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah, dan yang telah menerima penghormatan, tetapi tidak mempunyai sebarang hak dan kewajipan keahlian dalam Persatuan. Ahli kehormat hendaklah layak untuk semua keistimewaan keahlian kecuali yang berkaitan dengan membuat usul, mengundi, dan pemegangan jawatan. Istilah keahlian kehormat hendaklah selama tempoh dua tahun, dan boleh dilanjutkan untuk tempoh dua tahun berturut-turut.

Seksyen 6. Peletakan jawatan

Mana-mana ahli boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan memberitahu Setiausaha Persatuan secara bertulis, atau dengan tidak memperbaharui keahlian tahunan apabila tiba masanya.

ARTIKEL III - MESYUARAT AHLI

Seksyen 1. Mesyuarat Agung Tahunan

Mesyuarat tahunan ahli-ahli hendaklah diadakan pertengahan tahun di mana-mana tempat sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah.

Seksyen 2. Mesyuarat Khas

Mesyuarat khas ahli-ahli boleh dipanggil pada bila-bila masa oleh sekurang-kurangnya 25 peratus daripada ahli-ahli Lembaga Pengarah.

Seksyen 3. Notis Mesyuarat

Notis bertulis mengenai mesyuarat ahli-ahli hendaklah diberikan oleh, atau pada arah, Setiausaha atau orang yang diberi kuasa untuk memanggil mesyuarat, melalui email atau mailing suatu salinan notis itu pos prabayar, sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum mesyuarat itu kepada setiap ahli. Notis itu hendaklah menyatakan tempat, tarikh dan waktu mesyuarat, dan, dalam kes mesyuarat khas, Tujuan mesyuarat.

Seksyen 4. Kuorum

Korum hendaklah terdiri daripada sepuluh peratus (10%) keahlian dibayar atau lima puluh orang ahli yang mana lebih kurang. Jika, bagaimanapun, kuorum itu tidak boleh hadir sendiri atau diwakili pada mana-mana mesyuarat. anggota yang berhak mengundi di sana hendaklah mempunyai kuasa untuk menangguhkan mesyuarat.

PERKARA IV - LEMBAGA PENGARAH: PEMILIHAN DAN JANGKA PEJABAT

Hal ehwal Persatuan ini akan ditadbir oleh Lembaga tidak kurang daripada lima belas (15) pengarah. Persatuan akan ditadbir oleh Pengarah Kebudayaan / Masyarakat dan Pengarah-di-besar yang hendaklah mempunyai kuasa yang sama, tugas, kewajipan dan hak mengundi.

Seksyen 1. Kebudayaan / Pengarah Komuniti

Maka hendaklah menjadi salah satu (1) Pengarah tetap untuk setiap kumpulan Kebudayaan Asia diiktiraf sebagai yang disenaraikan di bawah:

Burma, Bangladesh, Kemboja, Cina, Filipina, India, Indonesia, Jepun, Korea, Laos, Malaysia, Kepulauan Pasifik, Pakistan, Singapura, Taiwan, Thai, Vietnam.

Mana-mana kumpulan tambahan yang tidak diwakili di atas mungkin petisyen Lembaga Pengarah penuh untuk meminda undang-undang kecil untuk menambah pengarah untuk mewakili kumpulan. Setiap kumpulan mencari pengarah mereka sendiri mesti mempunyai 25 (25) ahli sebelum ia boleh membuat petisyen supaya Lembaga. Surat pelantikan daripada Presiden setiap kumpulan diwakili di atas hendaklah dikemukakan kepada Setiausaha Persatuan sebelum dia / dia menganggap pengarah untuk kumpulan budaya dia / beliau.

Seksyen 2. Pengarah

Seorang pengarah yang mewakili budaya yang menjadi suatu "kata Pengarah budaya, yang berpegang kepada undang-undang kecil ini dan yang dius keahlian dibayar. Selain para pengarah tetap, terdapat juga adalah dua belas (12) pengarah-di-besar. Seorang pengarah-di-besar mungkin mana-mana orang dengan atau tanpa warisan Asia. Maka tidak boleh ada lebih daripada dua (2) At-besar daripada mana-mana Pengarah kumpulan Asia Kebudayaan.

Seksyen 3. Tempoh jawatan

Setiap Pengarah-di-besar (12) hendaklah dipilih untuk berkhidmat tempoh dua (2) tahun dan boleh dilantik semula tanpa had jangka. Pemilihan pengarah-di-besar akan berlaku pada kadar enam (6) setiap tahun.

Seksyen 4. Pembuangan

Pada mana-mana mesyuarat biasa atau harga istimewa ahli sewajarnya dipanggil, mana-mana satu atau lebih daripada ahli-ahli Lembaga Pengarah yang dikeluarkan dengan atau tanpa sebab oleh undi majoriti ahli-ahli. Mana-mana pengarah yang penyingkiran telah dicadangkan oleh ahli-ahli Persatuan hendaklah diberikan sekurang-kurangnya lima belas (15) hari dari notis tentang masa yang, tempat dan tujuan mesyuarat itu dan hendaklah diberi peluang untuk didengar pada mesyuarat itu.

Seseorang anggota Lembaga boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa. Sekiranya berlaku kematian, perletakan jawatan atau pemecatan seseorang pengarah-di-besar, penggantinya hendaklah dipilih oleh Lembaga Pengarah dan hendaklah berkhidmat bagi tempoh yang belum tamat pendahulunya. Sekiranya berlaku kematian, perletakan jawatan atau pemecatan seseorang pengarah tetap, atau pengganti beliau akan dipilih oleh kumpulan dia mewakili untuk mengisi tempoh yang belum tamat nya sebelumnya.

Mana-mana Pengarah, Budaya atau At-besar yang tidak menghadiri tiga (3) mesyuarat Lembaga Pengarah yang berturut-turut tanpa alasan yang betul boleh dikeluarkan oleh Lembaga Pengarah.

Seksyen 5. Pampasanasi

Tiada pengarah akan menerima pampasan bagi apa-apa perkhidmatan dia / dia boleh menyebabkan kepada Persatuan. Walau bagaimanapun, seorang pengarah boleh dibayar balik bagi mereka perbelanjaan sebenar yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas-kata.

Seksyen 6. Tindakan Tanpa Mesyuarat

Pengarah hendaklah mempunyai hak untuk mengambil apa-apa tindakan tanpa mesyuarat lembaga dengan mendapatkan e-mel atau kelulusan bertulis daripada majoriti pengarah. Apa-apa tindakan yang diluluskan hendaklah mempunyai kesan yang sama seolah-olah diambil pada mesyuarat pengarah-pengarah.

Seksyen 7. Pinjaman

Persatuan tidak boleh meminjamkan wang atau menggunakan kredit untuk membantu pengarahnya, sama ada atau tidak pekerja atau pegawai. Mana-mana pengarah atau pegawai yang membantu kepada atau mengambil bahagian dalam membuat apa-apa pinjaman itu boleh dikenakan kepada perbadanan untuk jumlah pinjaman itu dibayar balik sehingga.

ARTIKEL V - PENCALONAN DAN PEMILIHAN PENGARAH

Seksyen 1. Pencalonan dan Pemilihan Pengarah untuk Kerusi Lembaga oleh Kelompok Kebudayaan Asia diiktiraf.

Setiap kumpulan seperti yang ditakrifkan oleh Kumpulan Kebudayaan Asia yang diiktiraf (Perkara IV, Seksyen 1) akan mencalonkan dan memilih anggota Lembaga sendiri mengikut peraturan sendiri dan prosedur. Ahli itu hendaklah juga menjadi ahli individu Persatuan.

Seksyen 2. Pencalonan dan Pemilihan Semula Pengarah Kelana

Jawatankuasa Pencalonan hendaklah membuat penamaan bagi pemilihan pengarah-di-besar. Pencalonan juga boleh dibuat dari tingkat pada mesyuarat tahunan. Jawatankuasa Pencalonan hendaklah terdiri daripada seorang Pengerusi, yang hendaklah menjadi ahli Lembaga Pengarah, dan dua atau lebih ahli-ahli Persatuan. Jawatankuasa Pencalonan hendaklah dilantik oleh Lembaga Pengarah sebelum setiap mesyuarat tahunan daripada ahli-ahli untuk berkhidmat dari penutupan mesyuarat tahunan itu sehingga selesai mesyuarat tahunan yang akan datang. Jawatankuasa Pencalonan hendaklah membuat sebagai banyak pencalonan untuk pemilihan kepada Lembaga Pengarah kerana ia hendaklah menurut budi bicaranya ditentukan, tetapi tidak kurang daripada bilangan kekosongan yang akan diisi. Pencalonan itu boleh dibuat daripada individu yang telah menjadi anggota Persatuan untuk sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pilihan raya.

Seksyen 3. Pilihan Raya

Pemilihan ahli kepada Lembaga pengarah-di-besar hendaklah melalui undi bertulis. Pada pilihan raya itu, setiap ahli atau atau hadir proksi beliau boleh menimbulkan satu undi berkenaan dengan setiap kekosongan. Orang-orang yang menerima bilangan terbesar undi hendaklah dipilih. Melainkan semua yuran tahunan semasa sebelum pilihan raya, ahli tidak boleh mengundi di mana-mana mesyuarat Persatuan atau menjadi calon untuk Lembaga Pengarah.

PERKARA VI - MESYUARAT PENGARAH

Seksyen 1. Mesyuarat tetap

Mesyuarat tetap Lembaga Pengarah hendaklah diadakan pada apa-apa masa dan tempat yang ditentukan dari semasa ke semasa oleh majoriti pengarah, tetapi sekurang-kurangnya dua (2) mesyuarat itu hendaklah diadakan pada setiap tahun fiskal. Notis Mesyuarat tetap Lembaga Pengarah hendaklah diberikan kepada setiap pengarah melalui pos, e-mel atau faks sekurang-kurangnya lima (5) hari perniagaan sebelum tarikh yang dinamakan untuk mesyuarat itu.

Seksyen 2. Mesyuarat Khas

Mesyuarat khas Lembaga Pengarah boleh dipanggil oleh Presiden, Setiausaha atau Bendahari kepada lima (5) hari perniagaan notis kepada setiap pengarah, diberikan oleh mel, e-mel atau faks, mana notis hendaklah menyatakan masa yang, tempat dan tujuan mesyuarat , atau dengan permintaan bertulis sekurang-kurangnya lima (5) pengarah atau empat Pengarah Eksekutif.

Seksyen 3. Kuorum

Tiga puluh peratus (30%) bilangan pengarah hendaklah membentuk kuorum bagi menjalankan urusan dalam. Setiap tindakan atau keputusan yang telah dilakukan atau dibuat oleh majoriti pengarah yang hadir pada mesyuarat yang diadakan dengan sewajarnya di mana kehadiran korum boleh dianggap sebagai tindakan Lembaga. Jika mana-mana mesyuarat Lembaga Pengarah hendaklah ada kurang daripada kuorum, majoriti mereka yang hadir boleh menangguhkan mesyuarat dari semasa ke semasa.

Seksyen 4. Penepian Notis

Mana-mana pengarah boleh pada bila-bila masa secara bertulis, mengetepikan notis mana-mana mesyuarat Lembaga Pengarah, dan pengecualian itu hendaklah disifatkan sebagai setaraf dengan pemberian notis itu. Kehadiran oleh seorang pengarah di mana-mana mesyuarat Lembaga Pengarah merupakan penepian notis olehnya pada masa itu, tempat dan tujuan mesyuarat itu. Jika semua Pengarah yang hadir pada mana-mana mesyuarat Lembaga Pengarah, tiada notis dikehendaki dan mana-mana perniagaan yang dijalankan dalam mesyuarat itu.

Seksyen 5. Penjalanan Mesyuarat

Presiden hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat Lembaga Pengarah dan Setiausaha atau Bendahari hendaklah menyimpan buku minit mesyuarat Lembaga Pengarah rakaman dalamnya segala resolusi yang diterima oleh Lembaga Pengarah dan rekod semua transaksi dan prosiding yang berlaku pada apa-apa mesyuarat.

ARTIKEL VII - KUASA DAN TUGAS LEMBAGA PENGARAH

Seksyen 1. Kuasa

Lembaga Pengarah hendaklah mempunyai segala kuasa dan tugas yang perlu bagi pentadbiran hal ehwal Persatuan dan boleh melakukan segala tindakan dan perkara yang perlu dilaksanakan dan dilakukan oleh Persatuan. Lembaga Pengarah hendaklah mempunyai kuasa dari semasa ke semasa untuk menerima pakai mana-mana kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang perlu bagi faedah dan operasi Persatuan dengan syarat bahawa kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan itu tidak boleh bercanggah dengan Artikel Penubuhan atau Anggaran Rumah Tangga ini. Sebagai tambahan kepada kewajipan yang dikenakan oleh Undang-undang Kecil ini atau oleh mana-mana resolusi Persatuan yang mungkin selepas ini diterima pakai, Lembaga Pengarah hendaklah, bagi pihak Persatuan:

(1) mengumpul dius daripada ahli-ahli, mendepositkan harta tersebut di suatu depositori bank yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah dan menggunakan hasil untuk menjalankan pentadbiran Persatuan;

(b) akaun bank terbuka bagi pihak Persatuan dan menetapkan penandatangan atasnya; dan

(c) membayar kos bagi semua perkhidmatan yang diberi kuasa yang diberikan kepada Persatuan.

Seksyen 2. Tugas

Maka adalah menjadi kewajipan Lembaga Pengarah untuk:

(1) menyebabkan supaya disimpan suatu rekod yang lengkap dengan segala perbuatan dan hal ehwalnya dan mengemukakan penyata itu kepada ahli-ahli di mesyuarat tahunan daripada ahli-ahli, atau di mana-mana mesyuarat khas apabila pernyataan itu diminta secara bertulis oleh satu perempat (1/4) keahlian Persatuan yang berhak mengundi;

(b) menyelia semua pegawai, ejen dan pekerja Persatuan ini, dan memastikan bahawa tugas mereka dengan betul dilakukan; dan

(c) sebagaimana yang diperuntukkan dengan sepenuhnya dalam Tataurusan Penubuhan untuk menetapkan jumlah yuran tahunan terhadap setiap ahli dari semasa ke semasa.

Seksyen 2.1 Operasi & Pengurusan Aset

Yang selaras dengan dasar yang sedia ada yang beroperasi di ketelusan dan untuk memberikan masa depan dengan Lembaga semasa dan sehingga tarikh maklumat pentadbiran dan untuk menjamin dan mengekalkan kestabilan semua Aset yang dimiliki oleh aaaa. Bidang-bidang utama berikut: Pengurusan kewangan, Laman Web Hosting dan Maklumat Keahlian boleh dihoskan oleh syarikat pihak ketiga yang bereputasi yang menyediakan kakitangan yang mencukupi, sokongan teknikal, sandaran dan menjamin keselamatan data kami.

PERKARA VIII - PEGAWAI DAN TUGAS MEREKA

Seksyen 1. Penghitungan Pegawai

Pegawai-pegawai Pertubuhan ini hendaklah menjadi Presiden, Naib Presiden, seorang Setiausaha dan seorang Bendahari, yang hendaklah pada setiap masa menjadi ahli Lembaga Pengarah, dan mana-mana pegawai lain sebagaimana yang Lembaga boleh dari semasa ke semasa, melalui ketetapan, mewujudkan.

Seksyen 2. Pilihan Raya dan Jangka Pejabat

Pegawai-pegawai Persatuan ini hendaklah dinamakan dan dilantik setiap tahun oleh Lembaga Pengarah dari kalangan ahli-ahli Lembaga di mesyuarat pertama Lembaga berikut pemilihan Lembaga Pengarah, dan masing-masing hendaklah memegang jawatan selama tempoh satu (1) tahun. Pegawai boleh dilantik semula berturut-turut untuk kedudukan yang sama sehingga dua (2) -segi tahun.

Seksyen 3. Pelantikan Khas

Lembaga boleh melantik mana-mana pegawai lain sebagaimana hal ehwal Persatuan dikehendaki, setiap daripada mereka hendaklah memegang jawatan selama apa-apa tempoh, mempunyai kuasa tersebut, dan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang Lembaga boleh, dari semasa ke semasa, menentukan.

Seksyen 4. Peletakan Jawatan dan Penyingkiran

Lembaga boleh mengeluarkan mana-mana pegawai dari pejabat dengan atau tanpa sebab yang. Mana-mana pegawai boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada Lembaga Pengarah, Presiden atau Setiausaha. Peletakan jawatan itu hendaklah berkuat kuasa pada tarikh penerimaan notis itu atau pada masa lain yang dinyatakan di dalamnya, dan melainkan jika dinyatakan selainnya di dalamnya, penerimaan perletakan jawatan itu tidaklah perlu untuk menjadikannya berkesan.

Seksyen 5. Jawatan kosong

A kekosongan dalam apa-apa jawatan boleh diisi oleh pelantikan oleh Lembaga. Pegawai yang dilantik kekosongan itu hendaklah berkhidmat bagi baki tempoh pegawai yang dia / dia menggantikan.

Seksyen 6. Pejabat Pelbagai

Tiada seorang pun boleh pada masa yang sama memegang lebih daripada satu daripada mana-mana pejabat kecuali dalam hal pejabat khas diwujudkan menurut Seksyen 3.

Seksyen 7. Tugas

Tugas of` pegawai adalah seperti berikut:

PRESIDEN

Presiden hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat Lembaga Pengarah dan ahli-ahli Persatuan; akan melihat bahawa perintah dan resolusi Lembaga yang dijalankan; hendaklah menandatangani semua pajakan, gadai janji, perbuatan dan instrumen bertulis lain dan hendaklah bekerjasama menandatangani semua cek dan nota janji hutang.

NAIB PRESIDEN

Naib Presiden hendaklah bertindak di pihak Presiden sekiranya berlaku ketiadaan / beliau, ketidakupayaan atau keengganan untuk bertindak dan hendaklah menjalankan dan melaksanakan apa-apa kewajipan lain sebagaimana yang dikehendaki daripadanya oleh Lembaga. Setelah ketiadaan Presiden, kecacatan, keengganan untuk bertindak, pengalihan atau perletakan jawatan, Naib Presiden hendaklah mengambil alih tugas Presiden. Naib Presiden hendaklah menamakan seorang baru Naib Presiden yang hendaklah diluluskan oleh Lembaga Pengarah.

SETIAUSAHA

Setiausaha hendaklah merekodkan undi dan menyimpan minit semua mesyuarat dan prosiding Lembaga dan ahli-ahli; menyimpan rekod semasa yang berkenaan yang menunjukkan ahli-ahli Persatuan bersama-sama dengan alamat mereka; menyediakan dan mengemukakan laporan tahunan kepada Perbadanan Suruhanjaya Negeri; dan hendaklah melaksanakan apa-apa kewajipan lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Lembaga.

BENDAHARI

Bendahari hendaklah menerima dan deposit di bank yang sesuai akaun semua Wang Persatuan dan hendaklah membayar wang itu sebagaimana yang diarahkan oleh resolusi Lembaga Pengarah; menyimpan buku akaun yang betul; hendaklah mengemukakan laporan kewangan pada selesai setiap tahun fiskal; menyediakan dan mengemukakan laporan tahunan yang perlu kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, termasuk tetapi tidak terhad kepada Borang 990; dan hendaklah menyediakan belanjawan tahunan dan penyata pendapatan dan perbelanjaan untuk dipersembahkan kepada para anggota pada mesyuarat tahunan secara tetap. Apabila pemilihan seorang Bendahari baru, bendahari keluar hendaklah segera menyerahkan semua buku dan rekod-rekod Persatuan kepada Bendahari masuk.

PERKARA IX - JAWATANKUASA EKSEKUTIF: PEMILIHAN DAN JANGKA PEJABAT

Seksyen 1. Nombor dan Lembaga

Oleh kerana bilangan besar para pengarah bagi Lembaga, kebanyakan hal ehwal Lembaga akan diwakilkan kepada dan diuruskan oleh Jawatankuasa Eksekutif ahli-ahli Lembaga dan pegawai. Jawatankuasa Eksekutif terdiri daripada Presiden, Naib Presiden, Setiausaha dan Bendahari ditambah tiga (3) ahli-ahli Lembaga Pengarah.

Seksyen 2. Penggal Pejabat

Setiap ahli Jawatankuasa Eksekutif hendaklah dipilih untuk berkhidmat untuk tempoh dua (2) tahun. Ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif hendaklah memegang jawatan sehingga pengganti dipilih.

Seksyen 3. DanLection tiga (3) Ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif daripada Lembaga Pengarah

Pilihan Raya daripada tiga (3) Ahli Lembaga Pengarah kepada Jawatankuasa Eksekutif hendaklah melalui undi bertulis. Pada pilihan raya itu, ahli-ahli Lembaga Pengarah atau proksi mereka akan membuang undi berkenaan untuk setiap kekosongan satu undi kerana mereka berhak untuk menjalankan. Tiga (3) orang yang menerima bilangan terbesar undi hendaklah dipilih.

Seksyen 4. Pembuangan

Pada mana-mana mesyuarat biasa atau harga istimewa dengan sewajarnya dipanggil, mana-mana satu atau lebih daripada ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif boleh dikeluarkan dengan atau tanpa sebab oleh undi majoriti ahli Lembaga. Mana-mana ahli Jawatankuasa Eksekutif yang penyingkiran telah dicadangkan oleh ahli-ahli Lembaga hendaklah diberikan sekurang-kurangnya lima belas (15) notis hari masa yang, tempat dan tujuan yang didengar pada mesyuarat itu. Seseorang anggota Jawatankuasa Eksekutif boleh meletakkan jawatannya pada bila-bila masa. Sekiranya berlaku kematian, perletakan jawatan atau pemecatan seseorang ahli Jawatankuasa, penggantinya hendaklah dipilih oleh keahlian umum atau Lembaga Pengarah dan hendaklah berkhidmat bagi tempoh yang un-tamat tempoh pendahulunya.

ARTIKEL X - KUASA DAN TUGAS JAWATANKUASA EKSEKUTIF

Seksyen 1. Kuasa

Jawatankuasa Eksekutif hendaklah mempunyai kuasa dan kewajipan yang perlu bagi pentadbiran harian hal ehwal Persatuan dan boleh melakukan segala tindakan dan Lembaga Pengarah menyerahkan perkara untuk Jawatankuasa. Selain tugas-tugas dan kuasa yang diwakilkan oleh Lembaga Pengarah, Jawatankuasa boleh, bagi pihak Persatuan:

(1) membayar kos bagi semua perbelanjaan dan perkhidmatan yang diberi kuasa yang diberikan kepada Persatuan kepada jumlah $500.00 tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Lembaga Pengarah. Semua kos bagi perkhidmatan yang diberi kuasa ke atas $500.00 mesti diluluskan oleh Lembaga Pengarah; dan

(b) Setiausaha hendaklah menyimpan rekod jawatankuasa perbuatan dan hal ehwal Jawatankuasa Eksekutif.

PERKARA XI - JAWATANKUASA

Lembaga Pengarah akan melantik Jawatankuasa yang dianggap sesuai untuk melaksanakan tujuan tersebut seperti yang ditetapkan oleh Lembaga.

PERKARA XII - BUKU DAN REKOD

Buku-buku, rekod dan kertas Persatuan hendaklah pada setiap masa, semasa waktu perniagaan yang munasabah, tertakluk kepada pemeriksaan oleh mana-mana ahli. Tataurusan Penubuhan dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan hendaklah tersedia untuk diperiksa oleh mana-mana ahli di pejabat utama Persatuan, mana salinan itu boleh dibeli pada kos yang munasabah.

PERKARA XIII - PINDAAN

Seksyen 1 – Pindaan

Anggaran Rumah Tangga ini boleh dipinda pada mesyuarat biasa atau harga istimewa daripada anggota yang, oleh undi majoriti kuorum ahli membentangkan sendiri atau melalui proksi.

Seksyen 2. Konflik

Dalam hal apa-apa percanggahan antara Tataurusan Penubuhan dan Anggaran Rumah Tangga ini, Tataurusan Pemerbadanan hendaklah mengawal.

PERKARA XIV - PELBAGAI

Seksyen 1. Kapsyen

Kapsyen dalam ini dimasukkan hanya sebagai sesuatu perkara yang mudah dan untuk rujukan dan tidak boleh menentukan, had, atau menerangkan skop Anggaran Rumah Tangga ini atau maksud mana-mana peruntukannya.

Seksyen 2. Notis

Semua notis, permintaan, bil, penyata atau komunikasi lain di bawah Undang-undang Kecil ini hendaklah dibuat secara bertulis dan hendaklah disifatkan telah diberikan dengan sewajarnya jika dihantar sendiri atau dihantar melalui US. Mel atau e-mel.

Seksyen 3. Kaedah Mesyuarat

Peraturan-peraturan yang terkandung dalam edisi semasa Peraturan Robert perintah hendaklah melengkapi Anggaran Rumah Tangga dalam semua mesyuarat Persatuan.

PERKARA XV - BAB

Persatuan akan menggalakkan, merangsang dan meluluskan pada kes-kes tertentu Bab asas di Arizona Stare apabila, kerana kedudukan geografi, penyertaan aktif oleh ahli-ahli dalam hal ehwal aktiviti Persatuan tidak mudah.

Seksyen Saya. Keperluan

Mana-mana kawasan (tidak termasuk Maricopa County) di mana terdapat sekurang-kurangnya lima belas (15) ahli aaaa semasa dalam dius mereka dan menyokong Tataurusan dan Undang-undang Persatuan boleh mengisytiharkan Bab dengan undi majoriti Lembaga Pengarah Persatuan apabila permohonan dibuat melalui surat yang dihantar sejak tandatangan semua ahli calon bab.

Seksyen 2. Denganstitution

  1. Bab ini akan mengesahkan dan mengekalkan Artikel Penubuhan dan Undang-undang Persatuan; dan
  2. Bab ini boleh membuat kaedah-kaedah seperti yang diperlukan untuk mentadbir dan mengawal selia Bab yang, dengan syarat bahawa kaedah-kaedah itu menanggung apabila berkata Bab sahaja, dan tidak ada kaedah-kaedah itu hendaklah selaras dengan Artikel dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan.

Seksyen 3. Pegawai

Ahli-ahli Bab yang akan memilih dari keahlian Presiden Bab dan seorang Setiausaha Bab- Bendahari.

Seksyen 4. Ahli

Setiap ahli Bab akan menjadi ahli yang asal penuh Persatuan; Yuran keahlian hendaklah sama dengan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Persatuan untuk seluruh keahlian Persatuan (50% keahlian dius hendaklah dikemukakan kepada Bab); dan ahli Bab digalakkan menghadiri semua mesyuarat Persatuan dan fungsi.

Seksyen 5. Dasar Kewangan

Pejabat utama Persatuan hendaklah mengutip habuannya keahlian. Lima puluh (50) peratus daripada yuran keahlian yang dikumpul itu akan dikemukakan kepada Bab tempatan pada setiap bulan. Dana yang dijana oleh aktiviti Bab hendaklah kekal pada Perbendaharaan Bab. Tiada Bab akan mengambil alih apa-apa hutang atau obligasi kewangan bagi pihak Persatuan.

Seksyen 6. Laporan

Setiap Bab akan melaporkan kepada Lembaga Pengarah: Minit setiap mesyuarat anggota dalam tempoh dua minggu daripada mesyuarat itu; dan An penyata kewangan tahunan tidak lewat daripada April 30 setiap tahun.

Seksyen 7. Pembatalan

Lembaga Pengarah akan mengekalkan hak istimewa untuk membatalkan pada bila-bila masa hak Bab yang. Dalam hal pembatalan Bab seperti, semula masa depan yang Bab di tempat yang boleh dipertimbangkan dan yang diberikan oleh Lembaga Pengarah.

Undang-undang Pindaan

Pindaan 12-22-11

Perkara XII - Buku & Rekod

Ketelusan dan Aset Pengurusan Data.

Yang selaras dengan prinsip yang beroperasi di ketelusan dan menyediakan masa depan dengan Lembaga semasa dan sehingga tarikh maklumat pentadbiran dan untuk menjamin dan mengekalkan kestabilan laman web kami. Pengurusan kewangan, Laman web hosting dan Keahlian senarai dan maklumat akan dihoskan oleh syarikat pihak ketiga yang bereputasi yang menyediakan mencukupi kembali dan menjamin keselamatan data kami. Usul ini diluluskan sebulat suara.

Pindaan 5-3-12

Seksyen 3 – Tempoh jawatan

Had jangka akan meningkat kepada + 1 tahun bagi semua jawatan Lembaga Eksekutif untuk maksimum 4 tahun perkhidmatan. Usul ini diluluskan sebulat suara.

Seksyen 1 - Nombor tajuk 'Budaya

Pengarah hendaklah menggantikan penggunaan istilah 'Pengarah etnik' dalam perbualan dan pada semua dokumen aaaa. Alasannya adalah untuk mengekalkan ketekalan dengan Misi aaaa dan profil yang memperuntukkan tidak merujuk kepada bangsa atau kaum. Usul ini diluluskan sebulat suara.

Pindaan 5-31-15

Perkara I, Seksyen 2. Tujuan dan Objektif

Dihapuskan: Selain, Persatuan hendaklah memupuk, menggalakkan dan meningkatkan perpaduan dan kesejahteraan Asia Amerika di Negeri Arizona melalui perwakilan dan penyertaan aktif, sebagai warganegara, atau sebagai penduduk dalam pelbagai komuniti di Arizona.

Perkara III Seksyen 3. Notis Mesyuarat

Ditambah: e-mel atau.

Berubah: daripada dua puluh satu (21) hingga empat belas (14).

Dihapuskan: dialamatkan ke alamat ahli terakhir yang terdapat pada buku Persatuan, atau dibekalkan oleh anggota itu kepada Persatuan bagi tujuan notis.

Seksyen 4. Kuorum

Tukar: sepuluh peratus (10%) keahlian dibayar.

Perkara IV Seksyen 1. Kebudayaan / Pengarah Komuniti

Berubah: daripada Pengarah Kebudayaan ke / Pengarah Komuniti Kebudayaan.

Dihapuskan: Title & Perwakilan, Gelaran 'Pengarah Kebudayaan' akan menggantikan penggunaan istilah 'Pengarah etnik' dalam perbualan dan pada semua dokumen aaaa. Alasannya adalah untuk mengekalkan ketekalan dengan Misi aaaa dan profil yang memperuntukkan tidak merujuk kepada bangsa atau kaum.

Seksyen 2. Pengarah

Diubah suai: Seorang pengarah-di-besar mungkin mana-mana orang dengan atau tanpa warisan Asia.

Seksyen 3. Tempoh jawatan

Berubah: Setiap Pengarah-di-besar (12) hendaklah dipilih untuk berkhidmat tempoh dua (2) tahun dan boleh dilantik semula tanpa had jangka.

Seksyen 4. Pembuangan

Ditambah: Mana-mana Pengarah, Budaya atau At-besar yang tidak menghadiri tiga (3) mesyuarat Lembaga Pengarah yang berturut-turut tanpa alasan yang betul boleh dikeluarkan oleh Lembaga Pengarah.

Perkara VIII - Pegawai dan Tugas mereka

SETIAUSAHA

Ditambah: menyediakan dan mengemukakan laporan tahunan kepada Perbadanan Suruhanjaya Negeri.

BENDAHARI

Ditambah: menyediakan dan mengemukakan laporan tahunan yang perlu kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, termasuk tetapi tidak terhad kepada Borang 990.