એરિઝોના એશિયન અમેરિકન એસોસિયેશન » એરિઝોના, ટાપુવાસી, એશિયન પેસિફિક, સંસ્કૃતિ, એકતા, શિક્ષણ, ઇમીગ્રેશન, રોજગાર, આરોગ્ય, માનવ સેવાઓ, નાગરિક અધિકાર, આઉટરીચ, માનવતાવાદી

માસ્ટહેડ હેડર

AAAA વિશે

HISTORY

The AAAA was founded in early 1988 after a meeting of various Asian American and Pacific Island community leaders at Arizona State University. After a successful convention in May, 1988, the AAAA was formally adopted by about 500 convention attendees. The AAAA was incorporated in the State of Arizona as a non-profit organization in 1992.

AAAA is widely recognized by city, પરગણું, state and federal officials as well as by civic organizations. Our membership is increasing daily. We have accomplished many goals and we are pursuing more.

MISSION

એરિઝોના એશિયન અમેરિકન એસોસિયેશન એકતા વધારવા રહેશે, સાંસ્કૃતિક વિવિધતા જાહેર જનતા માટે જાગૃતિ લાવવા, અને સંબંધિત મુદ્દાઓ સંબોધવા, ત્યાં મોટા ખાતે એશિયન અમેરિકનો વચ્ચે સંબંધ અને સમુદાય મજબૂત.

MEMBERSHIP

Membership in this Association is open to any person, regardless of citizenship, race, ધર્મ, sex, રાષ્ટ્રીયતા અથવા મૂળના દેશમાં.

GOALS AND OBJECTIVES

  • To provide an open forum for all Asian Americans and Pacific Islanders where they can express and share their concerns, problems and achievements.
  • To serve as a liaison in matters affecting Asian Americans and Pacific Islanders in the areas of education, ઇમીગ્રેશન, રોજગાર, આરોગ્ય, human services and civil rights, વગેરે.
  • To participate in public hearings involving Asian American and Pacific Islander communities, so that they can stay informed and interact with elected officials and other public figures.
  • To actively pursue the appointment of Asian Americans and Pacific Islanders to different boards and commissions at city, પરગણું, state and federal level.
  • To promote social and cultural events in order to share our ethnic heritage with other Americans and to foster public awareness of our cultural diversity.
  • To broaden our organizational base by organizing a massive membership drive in schools and the community at large.
  • To generate a database for expertise available within our community.
  • To publish an AAAA directory

This site is under construction. Please bear with us as we make changes and update information to increase usability. Thanks