ಅರಿಜೋನಾ ಏಷ್ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ » ಅರಿಜೋನಾ, ಏಷ್ಯನ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪದವರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಏಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಲಸೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನವ ಸೇವೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ, ಕುರಿತು, ಮಾನವೀಯ

ಮುಖ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೆಡರ್

AAAA Honorary Council

Outstanding Citizen Awardrecipients

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Maribel ಡಿಲ್ಲರ್ಡ್ – 2014

Indonesian – ಡಾ. Joseph (Andy) Soesilo – 2014

ಚೀನೀ – ಡಾ. Karen J. Leong – 2009

ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದವನು ಯಾ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ – Yoosun and Youmi Shin – 2009

ಜಪಾನಿನ – Diana Larowe – 2009

ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ – Than Mai-Le – 2009

ಚೀನೀ – AZ Chinese Arts Academy – 2009

ಭಾರತೀಯ – ಡಾ. Krishnan Bala – 2009

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Boeing Asian American Professional Association – 2009

ಚೀನೀ – ಡಾ. Mai-Lon Wong – 2008

ಭಾರತೀಯ – Ms. ಕಲ್ಪನಾ Batni – 2008

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mr. Leonardo Aromin – -2008

ಭಾರತೀಯ – Mr. Sanjay Krishnamurthy – 2008

ಥೈವಾನೀ – ಡಾ. Terrence Wiley – 2008

ಭಾರತೀಯ – Ms. Smitha Ramakrishna – 2007

ಫಿಲಿಪಿನೊ – ಡಾ. Patricio F. Reyes – 2007

ಥೈವಾನೀ – Tzu Chi Foundation – 2007

Joaquin C. Diaz – 2007

PublicThe Arizona Republic – 2007

Indonesian – Mr. Aemilia B. M. Teguh – 2007

ಜಪಾನಿನ – Esther Vandecar & Ken Koshio – 2006

ಚೀನೀ – Eddie Yue – 2006

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ – ಡಾ. Syed A. Naqvi – 2006

ಭಾರತೀಯ – ಡಾ. Vasudeva Atluri – 2006

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Marie Cunning – 2005

ಚೀನೀ – ಟೋನಿ Kao – 2005

ಫಿಲಿಪಿನೊ – ಡಾ. Conrad Roy Ballecer2003

ಜಪಾನಿನ – Mr. Robert Chavez Corella2003

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ – Ms. Zarina Jaffer2003

ಭಾರತೀಯ – ಡಾ. Ram R. Krishna2003

ಚೀನೀ – Ms. Anna Lee2003

ಚೀನೀ – Ms. Wen Chyi Chiu2002

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mr. Nagaran Ricardo2002

ಭಾರತೀಯ – ಡಾ. Hara P. Misra2002

ಜಪಾನಿನ – Ms. Doris Asano2002

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ – Mr. Fidai Rajab Ali2002

ಚೀನೀ – Mr. KC Tang – 2001

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mr. Vicente C. Camua, Jr. – 2001

ಭಾರತೀಯ – Food for the Hungry, ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ಡೇಲ್ – 2001

ಜಪಾನಿನ – Ms. Toshika Chavers – 2001

ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದವನು ಯಾ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ – Mr. James Anyil Rhee – 2001

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ – Mr. Sardar Babar – 2001

ಜಪಾನಿನ – Mrs. Marilyn Inoshita Tang – 2000

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ – Mr. Yousuf Bhuvads – 2000

ಚೀನೀ – Mr. Fred Ong – 2000

ಫಿಲಿಪಿನೊ – ಡಾ. Doroteo Federis, Jr. – 2000

ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದವನು ಯಾ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ – Mr. Keun Young Lee – 2000

ಭಾರತೀಯ – Ms. Asha Gopal – 2000

ಲಾವೋಷಿಯನ್ – Princess Samsongoune – 2000

ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ – Mr. John Gray – 1999

ಚೀನೀ – Ms. Lin Ling Lee – 1999

ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದವನು ಯಾ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ – Mr. Michael Ahn – 1999

ಜಪಾನಿನ – Mr. Masaji Inoshita – 1999

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mrs. Loberna C. Monzon-Dinglasan – 1999

ಭಾರತೀಯ – Mr. Dasrath Das – 1998

ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದವನು ಯಾ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ – Mrs. MiYoung Gallagher – 1998

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mr. Philip Trainer – 1998

ಚೀನೀ – Mrs. Norma Yee – 1998

ಜಪಾನಿನ – Mrs. Kathy Inoshita – 1998

ಭಾರತೀಯ – Mr. Munnu Bajpai – 1997

ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದವನು ಯಾ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ – Mr. Thomas Chun – 1997

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mr. Vicente Enciso – 1997

ಜಪಾನಿನ – Mr. Thomas Kadomoto – 1997

ಚೀನೀ – Mr. John Yee – 1997

ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದವನು ಯಾ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ – Mrs. Chong Burns – 1996

ಭಾರತೀಯ – Mr. ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ – 1996

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mrs. Justina Lemme – 1996

ಚೀನೀ – Mr. Albert Ong – 1996

PublicMr. Benny Stilman and Mrs. Annie Stilman – 1996

ಜಪಾನಿನ – Mrs. Masako Takiguchi – 1996

ಜಪಾನಿನ – Mr. Joe Allman – 1995

ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದವನು ಯಾ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ – Mr. Young B. Lee – 1995

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mrs. BEA ಚಾವೆಸ್ – 1995

ಭಾರತೀಯ – Mr. Chellam Jeevandam – 1995

ಚೀನೀ – Mrs. Annie White – 1995

ಥಾಯ್ – Rev. Phramaha Winai Booncham – 1994

ಭಾರತೀಯ – Mr. K.N. Jagannath – 1994

ಜಪಾನಿನ – Mr. Hiro Nomura – 1994

ಚೀನೀ – Mr. Garry Ong – 1994

LaoMr. Bandith Pholphiboun – 1994

ಭಾರತೀಯ – Mr. Gutam Shah – 1994

ಫಿಲಿಪಿನೊ – Mr. Luis Tan – 1994

ಚೀನೀ – Mrs. Mai Young – 1994

Distinguished Leadership Award

ಚೀನೀ – Mr. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಲಿನ್ – 1999

Youth of the Year

ಮಲೇಷಿಯಾದ – Mr. Mitchell Tay – 1999