Arizona Asian American Association » Arizona, Neeg Esxias, Neeg pov txwv, culture, kev sib sau, kev kawm, teb chaws, ua hauj lwm, kho mob, cov kev pab cuam tib neeg, civil rights, nthuav, humanitarian

Masthead header

2018 Qhov kev pab cuam Success

NEW FESTIVAL PROGRAM FOR 2018 COMING SOON!

 • Ken Koshio (Hnub vas xaum)
 • Fushicho Daiko (Hnub xya)
 • Wushu (Maritial Arts) Performances including Acrobatic Chinese Lion Dances (Saturday and Sunday)
 • Classical Chinese Dances (Hnub vas xaum)
 • Mexican Folklore Dances (Hnub xya)
 • Asian Tea Ceremony (Hnub vas xaum & Hnub xya)
 • Japanese Tea Ceremony
 • Chinese Tea Ceremony
 • Vietnamese Ceremony
 • Korean Tea Ceremony
 • Korean Court Dances
 • Indian Classical Dances
 • Cambodian Dances
 • Korean Taekwondo Demonstrations
 • Vietnamese Sand Dance
 • Indonesian Traditional Dance
 • Filipino Culture Dance and Singing
 • Laotian Dance
 • Thai Dance
 • Burmese Classical Dance & Singing
 • International Dance Groups